Projecte millora voravies i eliminació barreres arquitectòniques

Data publicació al web: 9/02/2017

Tipus de contracte: Obres

Fases de contratació: Adjudicació

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

 

Arxius: 

Escrit de sol·licitud per participar

Plec de clàusules administratives particulars

Escrit de sol·licitud per participar