Projecte de Renovació de Pavimentació a diversos carrers i camins rurals T.M. de Maria de la Salut

Data publicació al web: 13/02/2018

Tipus de contracte: Obres

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

Tipus de procediment: Obert

 

Arxius: 

Adjudicació definitiva

Correcció errades PCAP

Escrit de sol·licitud d’invitació

Plec de Condicions administratives

Proposta adjudicació