Publicació de l’anunci en el Tauler d’anuncis i en el portal web de la Corporació Local

Resolució de Batlia (Llista provisional persones admeses i excloses)