Bases i convocatòria comissió de serveis Policia Local

BASES I CONVOCATÒRIA PER PROVEIR, MITJANÇANT EL SISTEMA DE COMISSIÓ DE
SERVEIS DE CARÀCTER VOLUNTARI, UN LLOC DE TREBALL DE POLICIA LOCAL
PERTANYENT A L’AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

5. Anunci en el Tauler d’anuncis i pàgina web de la Corporació

4. Bases i convocatòria comissió de serveis Policia Local