Publicació puntuació final i proposta de nomenament de candidat/a . Cobertura de plaça de Secretari-Interventor interí, mitjançant el sistema de concurs-oposició, torn lliure,