Proposta de nomenament de la Sra. Margalida Grimalt Mayol davant la Conselleria d’Administracions Públiques. Cobertura de plaça de Secretari-Interventor interí, mitjançant el sistema de concurs-oposició,torn lliure.