Llistat d’aspirants que han superat la Fase d’Oposició i convocatòria per a la Fase de concurs ( Valoració de mèrits i Entrevista ). Cobertura de plaça de Secretari-Interventor interí, mitjançant el sistema de concurs-oposició, torn lliure.

auto@ticmallorca.net_20190621_111740