20230919_Uns altres_d.04b Elements i espais protegits en sòl urbà (2.500)