20230919_Uns altres_d.03d Regulacio detallada nucli N-E (1.000)