20230919_Uns altres_d.03b Regulacio detallada nucli N-O (1.000)