20220503_ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 2022-0011 [Acta de la JGL de dia 19 d'abril de 2022]

"]