Plec de condicions obres “Cerramientos y modificación de accesos del pavellón cubierto del polideportivo de Maria de la Salut”.

Aprovat el Plec de Condicions per a les obres de ” “ CERRAMIENTOS Y MODIFICACIÓN DE ACCESOS DEL PAVELLÓN CUBIERTO DEL POLIDEPORTIVO DE MARIA DE LA SALUT ”, es publica en la present pàgina web de l’Ajuntament, fent constar que el termini per a la presentació de Propostes començarà a partir de la publicació en la Plataforma de Contractes del Estado el dia dimecres, 26 de setembre de 2018.

Model Plec Foment de l’Esport