Decret de batlia aprovació definitiva selecció socorristes

decret batlia aprov. definitiva