Ordenança fiscal ocupació via pública per enderrocs, contenidors...