Acta Sessió ordinària del Ple de dia 9 de març de 2020