Acta Sessió ordinària de la Comissió Informativa General de dia 2 de març de 2020