Acta Sessió extraordinària urgent del Ple de dia 6 de juliol de 2020