Anunci exposició pública aprovació inicial modificació Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

20220712_Publicació_Anunci_7. Anunci aprovació inicial en el BOIB (català) (1)