Decret de Batlia, de correcció d’errades, en relació amb la constitució de Borsa de Treball per a Policia Local

Resolució de Batlia (correcció errades)