Anunci del nomenament del Sr. Ricardo Lucas Escuder

Anunci del nomenament del Sr. Ricardo Lucas Escuder.

Anunci en el Tauler d’anuncis i pàgina web de la Corporació (nomenament Sr. Ricardo Lucas Escuder)