Obra d’Eliminació de Barreres Arquitectòniques. PPT i PCAP

Documentació que s’acompanya de l’obra d’eliminació de barreres arquitectòniques:

PPT Plec de Prescripcions Tècniques.

PCAP Plec de Condicions Econòmic-Administratives.

PPT

PCAP