ANUNCI OBERTURA D’OFERTES TANCAMENT POLIESPORTIU

A instàncies del Batle-President es fa saber que s’ha convocat Mesa de Contractació  el dia 31 d’octubre de 2018, a les 13,00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, per dur a terme l’obertura de les ofertes presentades en el Procediment obert abreviat  2/C/2018, per a l’obra  “ Cerramientos y modificación de accesos del Pabellón cubierto del Polideportivo de Maria de la Salut “, dins la convocatòria de subvencions de Foment de l’Esport del Consell de Mallorca.

L’acte públic consistirà en l’obertura de l’únic sobre que presentin els licitadors, i que contindrà la documentació administrativa i l’oferta econòmica, i proposar, si escau, l’adjudicació del subministrament.

L’acte serà públic.

 

Maria de la Salut, 29 d’octubre de 2018.

 

El Secretari-Interventor,      Sgt.: Higinio Cascón Nogales.